Less Ads, More Data, More Tools Register for FREE

Pin to quick picksJyske Bank Ord Regulatory News (0MGD)

Share Price Information for Jyske Bank Ord (0MGD)

London Stock Exchange
Share Price is delayed by 15 minutes
Get Live Data
Share Price: 213.90
Bid: 209.50
Ask: 218.30
Change: 16.325 (8.26%)
Spread: 8.80 (4.20%)
Open: 205.40
High: 213.90
Low: 201.10
Yest. Close: 197.575
0MGD Live PriceLast checked at -
  • This share is an international stock.

Watchlists are a member only feature

Login to your account

RNS Alerts are a premium feature

Login to your account

myTerminal is a premium feature

Login to your account

Don't have an account? Click here to register.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Wed, 11th Sep 2019 10:08

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 9. oktober 2019, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

På bankens ekstraordinære generalforsamling den 11. september 2019 blev forslaget til vedtægtsændring vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af det stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse.

Forslag fremsat af bestyrelsen:
a.Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 40.407.860 kr., svarende til 4.040.786 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 815.945.440 kr. til nom. 775.537.580 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med 4.040.786 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 999.998.761 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 959.590.901 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 247,48 for hver aktie a nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 775.537.580 fordelt på 77.553.758 stk. aktier.

b.Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

c.Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger
Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: .

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato
Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 815.945.440 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 2. oktober 2019, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan fra den 17. september til den 4. oktober 2019 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra den 17. september til den 8. oktober 2019, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til . Blanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut
Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger
Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 17. september 2019:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

Adgangskort
Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 17. september 2019 og skal være bestilt senest den 4. oktober 2019.

Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog – hvis ikke du allerede har registreret din e-mail adresse på InvestorPortalen – at denne registreres, når du bestiller adgangskortet. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet modtage det med posten.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke kan påregnes noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Silkeborg, den 11. september 2019
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

Date   Source Headline
23rd Sep 20196:00 amREUShare repurchase programme
23rd Sep 20196:00 amREUAktietilbagekøb
16th Sep 20196:32 amREUShare repurchase programme
16th Sep 20196:32 amREUAktietilbagekøb
11th Sep 201910:08 amREUNotice of Extraordinary General Meeting of Jyske Bank A/S

Login to your account

Don't have an account? Click here to register.